Úvod

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Cílem projektu bylo vytvoření funkční sítě pracovišť zabývající se problematikou neživé přírody a formování krajiny z různých pohledů a přesun od parciální spolupráce k vytvoření širokospektrálního týmu. Jednotlivé projektové aktivity byly zaměřeny na nosná témata – geologie, pedologie, geomorfologie, revitalizace toků a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Rovněž byla zdůrazňována významná funkce člověka na formování krajiny a to v chápání historických i současných událostí. Vzdělávání probíhalo formou learning by doing a využitím principů mentoringu, rovněž byly rozvíjeny extrakurikulární dovednosti cílové skupiny. Cílů projektu bylo dosaženo při řešení čtyř navržených klíčových aktivit realizovaných žadatelem a partnery projektu. Cílová skupina byla tvořena studenty, akademickými a dalšími pracovníky vysokých škol a pracovníky zabývajícími se vědeckovýzkumnou činností.

Projekt byl realizován od 1.8. 2012 do 31.7. 2014 na Ústavu geologie a pedologie LDF MENDELU v Brně

 

Partneři projektu
CREA Hydro&Energy, o.s
Czech River Restoration Centre, občanské sdružení
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Místní akční skupina Dolní Morava

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.