Studentské stáže a provozní praxe

INDIVIDUÁLNÍ STUDENTSKÉ STÁŽE V POLSKU A NA SLOVENSKU

V rámci klíčové aktivity 2 byly uskutečněny individuální studenské stáže v Polsku a na Slovensku, konkrétně v oblasti NP Poloniny, NP Bieszczady a Wielkopolského NP. Stáže byly zaměřeny na studium vybraných terénních lokalit dle zaměření kvalifikačních prací studentů.

V rámci skupinové stáže byla hrazena polopenze, ubytování a doprava.

INDIVIDUÁLNÍ  STUDENTSKÉ STÁŽE NA PARTNERSKÝCH PRACOVIŠTÍCH

V rámci projektu byly realizovány individuální tuzemské studenské stáže na renomovaných odborných partnerských pracovištích. Stáže byly odborně garantovány ze strany partnerských pracovišť, stážista měl po celou dobu k dispozici odborného mentora.

Ze strany partnerů byla nabídnuta níže uvedená témata:

Témata pro praxe studentů – partner MAS Dolní Morava:

1.   Zpracování analýzy územních plánů obcí (Podluží/Strážnicko)

a) zjištění rozpracovanosti témat dotýkajících se péče o krajinu – ÚSES, hospodaření s vodou, erozi apod.

b) zjištění skutečného stavu realizace těchto opatření, tedy co z toho obce již realizovaly či právě realizují – projekty obcí, svazků obcí

c) porovnání aktivity jednotlivých členských obcí v péči o krajinu – počet realizovaných projektů a jejich dopad

2.   Terénní průzkum – erozní ohrožení (Podluží/Strážnicko)

- detailní šetření a analýza terénu, monitoring a doporučení týkající se nejdůležitějších lokalit vč. porovnání s územními plány obcí

3.   Stromořadí pro Region Podluží

- plné zapojení do realizace projektu revitalizace 16-ti úseků výsadby liniových prvků při komunikacích mezi obcemi, tedy administrativní a terénní spolupráci s osobou zajišťující technický dozor nad provedením výsadby a to v jarních a podzimních měsících roku 2013.

- jedná se zejména o spolupráci při zajištění kontroly postupů dodavatele při provádění výsadby, kontrola dodržování kvality vysazovaných dřevin a technického provedení výsadby, analýza skutečného stavu po dokončení jednotlivých stromořadí atd.

 

Témata pro praxe studentů – partner CREA

Obor Voda v krajině

Rozsah stáže:   1 týden

Náplň stáže

- Objasnění holistického pojetí hydrologického cyklu, tj. vazeb mezi vodou srážkovou, podzemní a povrchovou, význam vody v krajině z hlediska udržitelného hospodaření z hlediska kvality a kvantity vody – legislativní rámec, příklady z ČR i ze světa.

- Spolupráce na konkrétních řešených projektech jak regionálního tak i lokálního charakteru v oblasti vodního hospodářství.

- Zpracování získaných materiálů (měření, výsledků analýz, rešerše) formou jednoduchého výstupu – např. podkladů do závěrečné zprávy.

 

Témata pro praxe studentů – partner CRRC

Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření

Sběr podkladů, měření a příprava investičních záměrů na přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření v oblasti  působení firmy Šindlar s.r.o. (v závislosti na aktuálně rozpracovaných zakázkách firmy ŠINDLAR s.r.o.)

Předpokládají se následující činnosti:

- základní terénní průzkumy zaměřené na nebiologické části projektů

- vyhotovení fotodokumentace

- ověření základních parametrů řešení v terénu

- komunikace se starosty obcí

- návrh řešení a porovnání s územními plány

Poldr Žichlínek

Měření, dokumentace a vyhodnocení morfologických změn v korytech Moravské Sázavy a Lukovského potoka, která se nachází v revitalizované zátopě poldru. V době před zahájením stavby poldru měla obě koryta podobu jednoduchého lichoběžníku, opevněného betonovými tvárnicemi a byla regulována do dlouhých přímých tras, mimo přirozenou údolnici.

V rámci revitalizačních opatření byla regulovaná koryta zrušena a byl uměle vybudován nový výchozí stav (vytvořením meandrujícího zemního a nezpevněného koryta podle teoretických předpokladů z obdobných přírodních toků). V současné době , 5 let po realizaci, se zpřírodněné koryto stále dynamicky proměňuje (bez dalších zásahů). Cílem práce je tento stav dokumentovat a vyhodnotit zkušenosti pro obdobné projekty.

Součástí průzkumů bude i stanovení aktuálního splaveninového režimu v obou tocích v úsecích Žichlínek-Sázava a Luková-Damníkov.

Dále měření a dokumentace vodních ploch, které vznikly v souvislosti s těžbou zemin na výstavbu hrází (zemníky) a jsou významnou součástí celkové revitalizace území.

Sedimentace ve střední nádrži Vodního díla Nové Mlýny

Seznámení se a dokumentování procesů sedimentace v prostoru zaústění řeky Jihlavy a Svratky do střední nádrže VDNM. Jedná se o lokalitu výrazně zatíženou chodem splavenin, jejich ukládáním ve vyústních tratích obou řek a i ve vlastní nádrži a jejich následným rozplavováním vlnami. Jsou to procesy, které měly být pozitivně ovlivňovány vytvořením umělého biokoridoru (naplavením umělých ostrovů). Od realizace ostrovů před 12 roky se chováním sedimentů v této lokalitě pravděpodobně nikdo nezabýval.

 

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.